top of page

Pienkonevuokrausehdot

 (päivitetty 5.7.2022)

 

H & AHLBÄCK OY – HJELM & AHLBÄCK PIENKONEVUOKRAUSEHDOT

 

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan laitteiden vuokraukseen konevuokraamoliikkeen (jäljempänä myös “Vuokralleantaja”) ja Vuokralleottajan (jäljempänä myös “Vuokralleottaja”) välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös mahdollisiin Vuokralleantajan Vuokralleottajalle tarjoamiin palveluihin (riippumatta siitä, tarjotaanko ne maksua vastaan vai ilman erillistä veloitusta), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia pakottavia oikeuksia.

2. VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT

2.1 VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima koneita (jäljempänä “Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Kalustoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

2.2 VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan tomitetaan Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikilta osin Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

2.3 TOIMITUSEHDOT SEKÄ KALUSTON ASENTAMINEN, PURKAMINEN JA PALAUTTAMINEN

Vuokralleottajan on todistettava henkilöllisyytensä. Asiakkaan tiedot rekisteröidään vuokralleantajan tietojärjestelmään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan varastossa tai muusta erikseen sovitusta paikasta. Vuokralleottajan tulee palauttaa, eikä tietoja luovuteta eteenpäin. Kalusto palautetaan Vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut tai Kalusto noudetaan erikseen sovittuna hinnaston mukaisesti.

Tämän kohdan mahdollisesta laiminlyönnistä veloitetaan hinnaston mukainen korvaus. Puhdistuspalveluihin sovellettavat hinnat ovat internet-osoitteessa: www.h-a.fi/pienkonevuokraushinnasto

2.4 KALUSTON KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO

Vuokralleottajan tulee:

• Tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. Vuokralleantaja antaa Kaluston käytön opastuksen.

• Käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa.

• Huolehtia työturvallisuudesta

• Hoitaa ja huoltaa Kalustoa asianmukaisesti. Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia.

 • Puhdistaa Kalusto käytön jälkeen.

• Valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-, lumi- ja vesikuorman aiheuttamia rasituksia ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan.

• Vuokrauksen yhteydessä sovitut erilaisten vuokratilojen lämpötilat ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttavat ulkoiset sääolosuhteet.

• Vuokralleottaja määrittää lämmön tarpeen. Mikäli luonnonolosuhteista johtuvaa lisälämpöä tarvitaan, vastaa siitä Vuokralleottaja

• Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokra-ajan, myös asennus- ja purkuaikana, ja riippumatta siitä, käytetäänkö Vuokralleantajan palveluita.

3. PALVELUIDEN YLEISET EHDOT

3.1 HALLINNAN JA VASTUUN SIIRTYMINEN

Vuokralleottajalla ei ole vastuuta Kaluston vioittumisesta, jonka osoitetaan aiheutuneen Vuokralleantajan omasta tuottamuksesta. Mikäli Vuokralleottaja ei ole tilannut Kalustoa toimitettuna, hallinta ja vastuu vuokrauksen kohteeseen siirtyy kohdan 2.3 mukaisesti (toimitusehdot, sekä kaluston asentaminen, purkaminen ja palauttaminen).

3.2 VUOKRAN MÄÄRÄ JA PALVELUIDEN HINNAT

Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2 määritellyltä vuokra-ajalta. Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä edellä kohdassa 3. tarkoitettujen palveluiden hinta ja -perusteet määräytyvät Vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vuokralleantajan ajantasaiset hinnat ovat nähtävillä Vuokralleantajan ylläpitämässä osoitteessa www.h-a.fi/pienkonevuokraushinnasto. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin. Vuokrauksen veloitusperusteena käytetään yksikkönä päivää. Vuokraa peritään jokaiselta päivältä. Vuokraukseen liittyvä työ (esim. asennus ja korjaus) suoritetaan arkipäivisin maanantain ja perjantain välisenä normaalina työaikana klo: 07.00 – 15.00.

3.3 LASKUTUSEHDOT

Laskuihimme lisätään 6 euron laskutuslisä (sis alv24%). Mikäli vuokrakalustoa ei ole palautettu sovittuun määräaikaan mennessä, laskutamme asiakasta sovitun veloitusperusteen mukaisesti ylimenevältä ajalta. Mikäli vuokrakalusto vastaavasti palautetaan ennen ensimmäisen täyden veloitusjakson täyttymistä, laskutamme normaalin laskutusohjelman mukaisesti.  Ilmoitetun vuokra-ajan ylittävät vuokrapäivät laskutetaan ylitettyjen vuokrapäivien suhteessa aikayksikköön. Maksuehto on 7 vrk netto, ellei muusta ole erikseen sovittu. Minimiveloitus on yhden päivän vuokra.

Mikäli Vuokralleottaja ei maksa sovittua vuokraa määräaikaan mennessä, lasketaan yli menevältä vuokra-ajalta 7,5 %:n viivästyskorko. Vuokralleantajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintä- ja asianajokulut. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö kaluston palautusvelvollisuutensa, on Vuokralleantajalla oikeus periä kaluston etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisenä. Vuokralleottaja ja tämän edustaja vastaavat yhteisvastuullisesti erääntyneistä vuokranmaksuista, viivästyskoroista ja asianajo- sekä perimiskuluista. Perintätoimet on ulkoistettu eri perintätoimistolle. Vahingot, jotka ovat syntyneet lainsäädännön tai Vuokralleantajan ohjeiden noudattamatta jättämisestä taikka Vuokrallleottajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, voidaan vahinkojen aiheuttamat kulut veloittaa Vuokralleottajalta täysimääräisenä laillisine korkoineen vahinkopäivästä lukien. Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan vuokrasopimuksessa mainittuja tai muutoin ilmoitettuja maksuehtoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisista painovirheistä aiheutuviin muutoksiin.

4. REKLAMAATIOT

Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan erityisen huolellisesti Kaluston laadun ja kunnon yhdessä Vuokralleantajan kanssa. Mikäli Kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa todisteellisesti kyseisen ilmoituksen. Sikäli kuin Vuokralleantaja on sitoutunut toimittamaan Kaluston, Vuokrallenantaja toimittaa sen tarkastettuna ja käyttökuntoisena. Mahdolliset huomautukset toimitetuista Kalustosta Vuokralleottajan tulee tehdä Vuokralleantajalle viipymättä ja, mikäli osapuolten kesken suoritetaan katselmus, katselmuksen yhteydessä.

 

4.1 VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen Kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö velvollisuuden palauttaa Kaluston Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin Vuokralleantaja. Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokrallentaja ole niistä vastuussa. Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista mukaan lukien perintä- ja asianajokulut.

 4.2 PERUUTUSEHDOT JA VARAUKSEN SITOVUUS

 Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Vuokralleantajalla on Kauppalain 10 luvun 52 §:n mukainen oikeus pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Varauksia ei lähtökohtaisesti voi peruuttaa vaan ne ovat sitovia. Mikäli varaus perutaan alle 48 tuntia ennen varauksen alkamista, peritään vuokrahinnasta 50%. Mikäli varaus peritään alle 24 tuntia ennen vuokrauksen alkamista, peritään vuokrahinnasta 75%.

5. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja välittömät sekä välilliset vahingot. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava tai vastasaatava Vuokralleantajalta.

6. RIIDANRATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI

Sopimuksen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin valitessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa alioikeudessa.

bottom of page